Klimaatverandering

Klimaatverandering raakt kinderen het hardst

De klimaatcrisis treft iedereen, maar raakt kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden het hardst. Bijna 1 miljard kinderen over de hele wereld leeft nu in landen met een extreem hoog risico op klimaatverandering. Een onrustbarend cijfer. En de gevolgen voor mens en planeet zijn groot: verzengende hitte, extreme neerslag en een stijgende zeespiegel zorgen voor natuurrampen. Het gevolg: uitgeputte landbouwgrond, mislukte oogsten, hongersnood, spanningen, conflicten en mensen op de vlucht.

honger Kenia

Wereldwijd is voor 45 miljoen mensen het risico op hongersnood extreem hoog

Waarom de aarde steeds meer opwarmt

De oorzaken van klimaatverandering

Door de tijd heen is het klimaat constant veranderd. De opwarming van de aarde ging alleen nog nooit zo snel als de afgelopen honderd jaar. Hier zijn meerdere oorzaken voor. Sinds de industriële revolutie gebruiken we steeds meer fossiele brandstoffen en stoten we steeds meer gassen uit. Daarnaast is onze veestapel enorm toegenomen. En ook het massaal kappen van bossen zorgt voor meer broeikasgassen: gekapte bomen kunnen geen CO2 meer uit de atmosfeer halen. Zo warmt de aarde steeds verder op.

De gevolgen van klimaatverandering

Met als gevolg dat rivieren opdrogen, terwijl de zeespiegel stijgt en gletsjers krimpen. Door ernstige droogte, overstromingen en natuurrampen gaat de kwaliteit van landbouwgrond achteruit. Grote gebieden veranderen in woestijn. Klimaatverandering vermenigvuldigt ook nog eens de dreigingen die al spelen in kwetsbare gemeenschappen. Zoals de ongelijkheid tussen kinderen op het gebied van gezondheid en onderwijs. Bestaansonzekerheid verhoogt voor miljoenen kinderen het risico op kinderarbeid, geweld en misbruik. Vrouwen en meisjes zijn extra de dupe door sociale ongelijkheid. 

In de lokale gemeenschappen waar World Vision werkt, vertellen mensen ons al jaren dat het slechter gaat, dat de seizoenen onbetrouwbaar zijn. We zien dat ze gedwongen worden wanhopige keuzes te maken. Moet ik naar de stad migreren of een gevaarlijke vluchtpoging ondernemen naar ‘het Westen’? Laat ik mijn kinderen werken in plaats van naar school gaan om te overleven? 

Wat we zien en horen vervult ons met zorg. Deze crisis kunnen en mogen we niet negeren. Er is geen tijd te verliezen.

“Minder praten en meer doen, de wereld heeft hulp nodig.”

Emmanuel, 16 jaar, Brazilië

Wat doet World Vision tegen klimaatverandering?

Wij geloven dat elk kind recht heeft op een gezonde en veilige omgeving én een duurzame toekomst. Daarom zijn nieuwe manieren van denken, nieuwe programma’s en veel flexibiliteit nodig om snel te reageren op klimaatverandering. Via onze programma’s doen we dat op de volgende manieren.

Natuurlijk landherstel door FMNR

World Vision zet zich wereldwijd in voor Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Van Latijns-Amerika tot Indonesië, maar vooral in Afrika helpt de FMNR-methode boeren en gemeenschappen uitgeputte akkers en graasgronden weer gezond maken. FMNR is een goedkope landhersteltechniek waarbij boeren de wortels van inheemse bomen en struiken in de grond de kans geven weer op te komen.

Gebruik maken dus van de groeikracht die er al is. Door de hergroei van bomen herstelt het ecosysteem, wordt water vastgehouden en is de grond weer geschikt om gewassen te verbouwen. Het resultaat: meer oogst, betere inkomens, meer opslag van CO2, herstel van ecosystemen en biodiversiteit.

Meisje loopt over brug naar huis door hoog water als gevolg van klimaatverandering

Verhogen van klimaatweerbaarheid

Zij aan zij met lokale gemeenschappen werken we hard aan het opbouwen en versterken van klimaat weerbaarheid. Training en toerusting van kinderen en hun families over klimaatverandering hebben een positieve impact op het verminderen van risico’s wanneer rampen zich voordoen.

We investeren daarnaast in het versterken van systemen die de bevolking op tijd waarschuwen voor rampen. En als zich een ramp voordoet, reageert World Vision snel met het bieden van noodhulp en herstel voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen. Zo bood bood World Vision In 2021 humanitaire hulp aan 30,1 miljoen mensen.

Werken aan klimaatvriendelijke landbouw

World Vision ondersteunt en promoot het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en milieuvriendelijke landbouw. Om boeren weerbaar te maken tegen rampen, helpen we hen het land weer vruchtbaar te maken. Boeren krijgen training van geodata-specialisten en landbouwdeskundigen over wat en wanneer ze kunnen planten en hoe ze de gewassen moeten cultiveren.

We helpen hen de bodemgesteldheid te verbeteren. Als de bodem meer water vast kan houden, hoeven boeren minder snel te irrigeren. Als de bodem en gewassen gezonder zijn, worden boeren minder afhankelijk van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Gezinnen profiteren daardoor van een grotere oogst.

Een actieve rol voor kinderen

World Vision gelooft dat een belangrijk rol voor kinderen zelf is weggelegd. Hun stem moet gehoord worden in de besluiten die worden genomen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Zodat meer jongeren de kans krijgen om beleidsmakers te vertellen waar ze mee te maken hebben, en te vragen dat er meer wordt gedaan om onze planeet te redden.

Zo leren jongeren in Tanzania met behulp van de CVA-aanpak (Citizen Voice and Action) van World Vision om de klimaatbeloften van hun lokale overheden te volgen en te monitoren. Ze zijn ongelooflijk goed in staat zich in te zetten voor zaken waarin zij geloven. Dat leert ook het verhaal van Shania, die de gevolgen van klimaatverandering uit de eerste hand kent.

Pleiten voor meer klimaatactie

De inspanning die het vraagt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5˚C is enorm. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zet World Vision zich samen met partners op lokaal, nationaal en mondiaal niveau in voor  klimaatverandering. Door middel van coalities en campagnes proberen we het herstel van ecosystemen op te schalen en de klimaatcrisis te beperken. 

We werken ook samen met religieuze organisaties en geloofsleiders. Omdat meer dan 85 procent van de wereld religieus is, moet de invloed van religieuze leiders bij het aanmoedigen van klimaatacties niet onderschat worden.

Nomundari bij de VN voor klimaatactie

Onze eigen impact op het klimaat verminderen

Als organisatie hebben we ook de verantwoordelijkheid om kritisch te kijken naar onze eigen impact op het klimaat en ons rentmeesterschap voor de schepping. Door op al onze kantoren milieuvriendelijk te werken, ondernemen we actie om onze eigen milieu- en CO2-voetafdruk te verkleinen. Onze noodzakelijke CO2-emissies compenseren we. 

We moedigen niet alleen onze 35.000 medewerkers en 112.000 vrijwilligers aan om in actie te komen: we dagen ook ons netwerk en onze achterban uit hun bijdrage te leveren.  

Talensi District in Ghana door de tijd heen

Van woestijn naar oase – het kan!

Wil jij iets doen tegen klimaatverandering? Help boeren hun land te vergroenen, waardoor ecosystemen herstellen en gezinnen profiteren van grotere oogsten.

Lees meer over klimaatverandering