Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs

Ruim honderd jaar geleden werd in Nederland de leerplicht ingevoerd, op 1 januari 1901. Dat recht op onderwijs is lang niet voor alle kinderen op deze wereld vanzelfsprekend. 293 miljoen kinderen gaan zelfs helemaal niet naar school. 70% van de tienjarigen (600 miljoen kinderen en tieners) in lage- en middeninkomenslanden heeft moeite met het lezen en schrijven van eenvoudige teksten. Elk jaar worden ongeveer 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt voordat zij 18 jaar oud zijn, waardoor ze geen kans hebben om zich volledig te ontplooien. Geen gelijke scholingskansen dus voor ieder kind, terwijl op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag ieder kind wel recht heeft op onderwijs.

293 miljoen kinderen gaan niet naar school

Recht op onderwijs in de knel

Politieke instabiliteit, oorlogen en conflicten of een natuurramp hebben veel invloed op het onderwijs in ontwikkelingslanden. Maar de belangrijkste en hardnekkigste redenen waarom kinderen geen (goed) onderwijs krijgen, blijft armoede. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet naar school, simpelweg omdat er geen geld is. Ouders moeten kiezen: sturen ze hun kind naar school of kopen ze eten? Kinderen moeten ook vaak oppassen op broertjes en zusjes of zelf werken om geld te verdienen voor hun familie. Als kinderen al naar school gaan, is leren met een lege maag moeilijk. Door werk of huishoudelijke taken, kunnen kinderen ziek of uitgeput zijn. De leerstof opnemen gaat dan slecht. 

Als je als meisje wordt geboren in een ontwikkelingsland maak je per definitie minder kans op scholing. Door discriminatie, uitbuiting, meisjesbesnijdenis (VGV) en kindhuwelijken gaan miljoenen meisjes niet naar school. Kindhuwelijken kunnen leiden tot zwangerschappen op jonge leeftijd (met bijbehorende ernstige gezondheidsrisico’s) en sociaal isolement, onderbreking van het onderwijs, beperking van de kansen op beroepsontwikkeling en een verhoogd risico op huiselijk geweld. Nog eens de helft van alle meisjes maakt de basisschool niet af.

“Mijn vader wilde niet dat ik na de brugklas doorging met school. Ik denk dat hij niet wilde dat ik naar school ging, omdat hij zelf nooit naar school is geweest. Hij zei dat hij geen geld meer had voor school en dat ik moest trouwen.”

Janet (15) uit Oeganda

Ook het onderwijs voor kinderen met een handicap of uit etnische minderheden is zeer beperkt. Daarnaast speelt een gebrek aan (goed) opgeleide leraren, onvoldoende onderwijsmateriaal en slechte voorzieningen een grote rol. Op de school van Julie waren te weinig klaslokalen, schoolmaterialen en toiletten. 

De ongelijkheid in kansen wordt verergerd door een digitale kloof: ongeveer twee derde van de schoolgaande kinderen in de wereld heeft thuis geen internetverbinding. Dat beperkt hun mogelijkheden om verder te leren en vaardigheden te ontwikkelen ernstig.

De gevolgen zijn groot: zonder goed onderwijs zijn de hindernissen in het latere leven van kinderen enorm. Het toekomstperspectief zonder goede scholing is slecht. Kunnen ze werk vinden waarmee ze een stabiel inkomen hebben? Zonder onderwijs hebben kinderen minder invloed op hun eigen toekomst en die van hun gemeenschap.

“Ik hou van school! Als alles zou afbranden, zou ik de school redden, omdat ik geloof dat het mijn toekomst zal veranderen.”

Mike (11) uit Malawi

Wat doet World Vision om onderwijs voor alle kinderen toegankelijk te maken?

Wij geloven dat leren van levensbelang is. Wij willen dat alle kinderen goed, veilig onderwijs krijgen, zodat ouders niet hoeven kiezen tussen onderwijs en voeding. En dat kinderen naar school kunnen gaan met goede voorzieningen. Zodat ze op een veilige, verzorgde plek kunnen leren schrijven, lezen en rekenen. 

World Vision zet zich daarom in voor onderwijs dat bijdraagt aan emotionele en persoonlijke ontwikkeling, beoordelingsvermogen en het zelfinzicht van kinderen. Zodat jongeren na hun schooltijd toekomstperspectief hebben en een goed leven kunnen leiden.

Learning Roots

Speciaal voor kinderen van drie tot zes jaar ontwikkelde World Vision het programma Learning Roots: een op spel gebaseerde, holistische leerbenadering die de ontwikkeling van kinderen ondersteunt. Learning Roots legt de basis voor een goede overgang naar de basisschool en stimuleert een leven lang leren. Het betrekt ouders en zorgverleners zodat zij liefdevolle ondersteuning bieden bij de schoolgang.

Learning Roots werkt daarnaast aan het kwalitatief versterken van lokale centra voor de ontwikkeling van jonge kinderen door het opleiden van leerkrachten en het creëren van veilige, spel- en leeromgevingen. Het programma verstevigt de lokale netwerken in gemeenschappen zodat er duurzame steun is voor de scholing van kinderen.

Jongen met kleurrijke letter op papier, als creatieve manier om te leren voor kleine kinderen
Stella krijgt onderwijs om te leren lezen, met behulp van het alfabetiseringsprogramma van World Vision

Alfabetisering

World Vision investeert in meer dan 60 landen in onderwijsprogramma’s. Daardoor hebben miljoenen kinderen meer kansen gekregen om naar school te gaan. Gemeenschappen krijgen hulp bij de bouw van scholen, we helpen ouders om uniformen en schoolgeld te bekostigen en kinderen krijgen schoolspullen. Daarnaast legt World Vision veel nadruk op het verbeteren van kwaliteit van het basisonderwijs zodat de leerresultaten verbeteren.

Ons alfabetiseringsprogramma zorgt ervoor dat kinderen in de eerste klassen van de basisschool leren lezen, zodat ze goede leesvaardigheden kunnen ontwikkelen voor de rest van hun leven. Leerkrachten worden ondersteund met kindgerichte methoden om leesvaardigheid op te bouwen en ouders krijgen tools en tips om geletterdheid thuis te bevorderen. En de gemeenschap wordt ondersteund om alle lezers te betrekken bij leuke activiteiten buiten de school.

Onderwijs voor meisjes

De praktijk wijst uit dat investeren in onderwijs voor meisjes essentieel is: onderwijs geeft meisjes de mogelijkheid om beter te verdienen. Daardoor voeden zij op hun beurt gezondere en beter opgeleide kinderen op en door hun inbreng krijgen ze een stem in hun gemeenschap. Zo draagt onderwijs bij aan het doorbreken van de armoedecyclus.

Met veel gedrevenheid zet World Vision zich daarom in zodat meisjes niet alleen naar school komen, maar ook blíjven gaan. De praktijk is weerbarstig. Daarom is het fundamenteel om in de thuis-, gemeenschaps- en schoolomgeving te bevorderen dat leren voor zowel meisjes als jongens aanmoediging krijgt. 

Om dat te bereiken werkt World Vision samen met onderwijspartners en overheden aan een rechtvaardig en effectief beleid voor meisjes. Schadelijke sociale praktijken (lijfstraffen, vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken) die kinderen – in het bijzonder meisjes – marginaliseren, worden aangepakt bij de wortel.

Afrikaans meisje met telfoon die haar helpt om onderwijs te krijgen.

Onderwijstechnologie

World Vision werkt aan het overbruggen van de digitale kloof door het inzetten van onderwijstechnologie. Onderwijstechnologie biedt unieke mogelijkheden om veel onderwijsproblemen in ontwikkelingslanden, conflictsituaties en kwetsbare situaties aan te pakken.

Technologie kan bestaande onderwijsprogramma’s ondersteunen en de impact vergroten. Dat leidt tot verbeteringen in het leren van leerlingen en levensvaardigheden. De toegang tot technologie is ook een eerste stap naar digitale gelijkheid voor kinderen.

Een betere toekomst

Jackson (59) was ooit herdersjongen en is nu aartsbisschop in de Anglicaanse Kerk in Kenia. Kindsponsoring veranderde zijn leven. Zelf zegt hij daarover: “Ik zou niet de persoon zijn geweest die ik nu ben als ik niet gesponsord was. Door de sponsoring kon ik het basis- en voortgezet onderwijs doorlopen. Ik ben voor altijd dankbaar.”

Door onderwijs krijgen kinderen perspectief op een betere toekomst. Wil jij bijdragen aan goede scholing en een betere toekomst voor kinderen?

Lees meer over onderwijs