Vredesopbouw

Oorlog is allesontwrichtend

Geweld ontwricht de levens van honderden miljoenen kinderen wereldwijd. Bijna één op de vijf kinderen leeft in een land of gebied dat lijdt onder gewapende conflicten en oorlog. Door al dat geweld raken ze ontheemd, ondervoed, gaan niet naar school en lopen een groot risico op uitbuiting en misbruik. Kinderen zijn dus altijd het eerste slachtoffer van oorlog.

De toename van het aantal gewelddadige en langdurige conflicten verergert de dreiging voor kinderen. 

Kinderen zijn altijd het eerste slachtoffer van oorlog.

Sociale uitsluiting en ongelijkheid

Conflicten beginnen vaak door sociale onrust door ongelijkheid en uitsluiting. Als mensen gelijke rechten hebben en toegang tot onderwijs, gezondheid, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, kinderbescherming en sociale bescherming – versterkt dat de sociale banden, de veerkracht van de gemeenschap en het vertrouwen van de bevolking.

Kinderen en jongeren zijn agenten van vrede

Door tientallen jaren ervaring in conflictgebieden weet World Vision als geen ander, dat juist kinderen, adolescenten en jongeren een unieke bijdrage leveren aan vrede. Daarom zet World Vision zich in en pleit voor een erkenning van die rol. Volwassenen worden eerder betrokken, maar ook kinderen en jongeren hebben het recht om deel te nemen aan beslissingen die hen aangaan, juist in door geweld en conflicten getroffen situaties. 

World Vision juicht het daarom toe dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 9 december 2015 unaniem resolutie 2250 heeft aangenomen. Die resolutie erkent de bijdrage aan vrede van jonge vredesopbouwers en stelt dat zij door de VN moeten worden ingeschakeld, erkend, gefinancierd en ondersteund. Kinderen en jongeren moeten de vaardigheden voor vredesopbouw kunnen ontwikkelen, om verzoening te bevorderen en relaties over scheidslijnen heen te versterken. Unicef, de kinderorganisatie van de VN, zet zich ook specifiek in voor het bevorderen van hun veiligheid en bescherming wanneer zij ervoor kiezen hun recht van spreken en participatie uit te oefenen.

“Ik heb gemerkt dat vrede me blij en gelukkig maakt. Daarom probeer ik tegenwoordig van mensen te houden en niemand te haten.”

Florence (17) is lid van een vredesclub in een Keniaans vluchtelingenkamp

Wat doet World Vision om bij te dragen aan vredesopbouw?

World Vision ondersteunt en bevordert vrede. Dat doen we samen met volwassen, maar we luisteren ook naar kinderen en jongeren in conflictgebieden en schakelen hen in, zodat zij zich kunnen inzetten voor vrede. 

We bouwen aan een vreedzamer wereld met en voor kinderen door veerkracht te weven in hun gemeenschappen. Dat doen we door bij te dragen aan goed bestuur, duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling, vrede en verzoening, en zelfbewustzijn van burgers. 

We geloven dat het in kaart brengen van conflictgevoeligheid de basis vormt voor vredesopbouw. Daarom focust World Vision op de onderliggende oorzaken van instabiliteit. 

Onze vredesinitiatieven

Vredesclubs voor kinderen

World Vision rust meisjes, jongens, jonge vrouwen en jonge mannen toe om vredestichters te zijn in hun gemeenschappen en om verandering en verzoening te bevorderen onder hun leeftijdsgenoten. Van Bogotá tot Beiroet helpt vredesopbouw om kinderen in door geweld getroffen gemeenschappen te beschermen en weerbaarder te maken. Zo kregen 1435 kinderen in het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma een Peace Road-opleiding en werden ter plekke op 41 scholen vredesclubs opgericht. Deze kinderen zijn vredesambassadeurs en hebben de taak op zich genomen om vrede te verspreiden onder hun medeleerlingen op school, thuis in hun gezinnen en in de gemeenschap waar ze wonen. Hun acties zijn erop gericht het vreedzaam samenleven tussen de vluchtelingen- en de gastgemeenschap te stimuleren.  Het resultaat: een harmonieuzere gemeenschap. 

Vrolijke kinderen hebben waterpret op het schoolplein
Meisje in gebed

‘Do No Harm’ methode voor geloofsgroepen

Vrede stichten begint met de bereidheid om te luisteren. In de Do No Harm-workshops krijgen religieuze leiders inzicht in conflicten en gaan ze daarover in gesprek met elkaar. Hun vaardigheden om de kloof bij conflicten te overbruggen worden vergroot. Tegelijkertijd verbetert de samenwerking binnen en tussen religieuze gemeenschappen door de gesprekken. We doen dit door ‘hun taal’ te spreken: door begrippen, termen en verzen (bijvoorbeeld uit de Koran en de Bijbel) te gebruiken die voor religieuze groepen natuurlijk aanvoelen. Dat is vaak heel anders dan de manier waarop Ngo’s praten.

Vredesprogramma

World Vision verzorgt in (voormalige) conflictgebieden programma’s om vrede en verzoening te brengen. Na een conflict of crisissituatie is er – naast water, eten en een dak boven het hoofd – ook verzoening en vrede nodig om door te kunnen. Zo ook in Rwanda, waar World Vision na de genocide van 1994 een grootschalig verzoeningsprogramma verzorgde. In dit programma werden slachtoffers en daders bij elkaar gebracht om te werken aan verzoening en herstel. In dat vredesprogramma vroeg Emmanuel (Hutu) vergeving aan Alice (Tutsi), de vrouw die hij ernstig verminkte en voor dood achterliet in een moeras. Tussen dader en slachtoffer ontstond een onwaarschijnlijke vriendschap.

“World Vision weet uit de eerste hand welke krachtige impact jongeren elke dag weer hebben op de vrede in hun gemeenschappen. Wij vieren resolutie 2250 als erkenning van hun inspanningen en als een verklaring om jonge vredesopbouwers wereldwijd te steunen.”

Kevin Jenkins, voorzitter van World Vision International

Laat kinderen opgroeien in vrede

Wil je bijdragen aan verzoening en duurzame vrede? Steun onze initiatieven voor vrede kinderen, volwassenen en geloofsleiders.

Lees meer over vredesopbouw