Hoofdinhoud

In een wereld waarin we meer verbonden zijn dan ooit tevoren, zijn bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking een desastreuze stap achteruit. Het ondermijnt wereldwijde inspanningen om armoede, klimaatverandering, ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan te pakken. Het verzwakt niet alleen mensen in de meest kwetsbare posities wereldwijd, maar ook onze eigen samenleving. Globale uitdagingen houden zich niet aan landsgrenzen. Klimaatverandering, oorlogen en conflicten elders hebben effecten hier.

De nieuwe coalitie wil in 2025 al 350 miljoen op het ontwikkelingsbudget bezuinigen, dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en 2,4 miljard per jaar vanaf 2027.  Dit beschadigt onze internationale positie. Een betere wereld is ook voor Nederland van groot belang en juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid.  Wel is positief dat de toerekening van asielkosten aan het ontwikkelingsbudget gemaximeerd gaat worden tot 10%. Dit vergroot de voorspelbaarheid van het ontwikkelingsbudget en verkleint de impact op dit budget van een niet-ontwikkelingsrelevante uitgave. Maar gezien de grootte van de bezuinigingen is dit niet voldoende om klaar te staan voor de uitdagingen die voor ons liggen.  

Ontwikkelingssamenwerking is geen weggegooid geld

“Investering in ontwikkelingssamenwerking is geen weggegooid geld voor Nederland”, zegt Marijke Zimba, programmadirecteur World Vision Nederland.

“Elke euro die wordt geïnvesteerd in een kind in landen die te maken hebben met oorlog of extreme armoede, levert de wereld 10 euro op.”

Dit blijkt uit een rapport van World Vision International dat recent is gepubliceerd.  “Kinderen worden gezonder, hebben beter toegang tot onderwijs, wat op de lange termijn wereldwijde positieve gevolgen heeft.”  

Wat goed is voor de wereld, is goed voor Nederland

We leven in een tijd die sterk wordt getekend door geopolitieke spanningen en bedreigingen voor onze veiligheid, bestaanszekerheid, klimaat en de internationale rechtsorde. De ‘schuivende verhoudingen in de wereld’ zoals benoemd in de bijlage van het hoofdlijnenakkoord, vragen juist om ruimhartige investeringen, in plaats van de zware bezuinigingen die nu worden voorgesteld. De noodzakelijke oplossingen voor deze uitdagingen zijn onlosmakelijk verbonden met de positie van Nederland in de wereld.

World Vision is zeer bezorgd over het voornemen van de nieuwe coalitie om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Met Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking die meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties vertegenwoordigt, waaronder World Vision, doen we een oproep aan de coalitie:

“Houd u aan internationale afspraken en verdragen, heb oog voor de positie van Nederland in de wereld en garandeer dat Nederland blijft investeren in internationale samenwerking op het gebied van vrede, veiligheid, mensenrechten, gezondheid, handel, duurzame ontwikkeling en het klimaat. In deze tijd van geopolitieke spanningen en globale uitdagingen als armoede, klimaatverandering, conflicten en afkalving van de internationale rechtsorde, zou een intensivering van onze ontwikkelingsinzet gerechtvaardigd zijn. Dat maakt deze bezuiniging onbegrijpelijk en kortzichtig. Juist in tijden van crisis moeten we investeren in duurzame ontwikkeling voor stabiliteit, vrede en veiligheid”, aldus Liana Hoornweg, directeur van Partos.

Goede banden met landen in de nabijheid van Europa zijn cruciaal voor internationale veiligheid en stabiliteit. Om de medewerking aan stabiliteit te herstellen, zal Nederland moeten laten zien dat we oog hebben voor de problemen van deze landen. Dit vereist substantiële investeringen in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen, waaraan Nederland zich in VN-verband heeft gecommitteerd. 

Bezuinigingen gaan in tegen Nederlandse belangen

Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn ook niet in ons eigen belang. Nederlanders maken zich zorgen over hun energierekening, de kosten van levensonderhoud en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Deze zorgen zijn nauw verbonden met wat er in het buitenland gebeurt. Nederland verdient één derde van het nationale inkomen met internationale handel. Europese en internationale samenwerking en een voorspelbaar en stabiel buitenlandbeleid zijn hiervoor cruciaal. De voortzetting van klimaatinvesteringen en samenwerking in Europees verband om het Klimaatakkoord van Parijs te implementeren, zijn urgenter dan ooit. We kunnen het ons eenvoudigweg niet permitteren om internationale afspraken op het gebied van klimaat te negeren of halfslachtig na te komen.

Dringende oproep aan de coalitie

Daarom doen wij een dringende oproep aan de coalitie:  “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Voorkom bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en waarborg dat Nederland, in het belang van onze vrijheid, welvaart en bestaanszekerheid, blijft investeren in internationale samenwerking op het gebied van vrede, veiligheid, mensenrechten, gezondheid, handel, klimaat en duurzame ontwikkeling. Werk daarbij maximaal samen met maatschappelijke organisaties. Ze zitten in de haarvaten van de maatschappij, kunnen optreden als krachtige tegenmacht in de context van autoritaire krachten. Zij spelen onverminderd een belangrijke rol in duurzame en sociale verandering wereldwijd.” 

Blijf jij samen met ons naast kwetsbare kinderen staan? Laat jouw stem horen.