Veelgestelde vragen over nalaten

Steeds meer mensen overwegen om hun idealen voor de wereld ook te bevestigen in hun nalatenschap. Misschien geldt die gedachte ook voor u, maar ervaart u het als een lastig proces hoe u dat kunt doen.

Vraag het de notaris

Mr. A.J.W. (Arjan) Kuiper geeft raad.

1. Waarom zou ik een testament moeten opstellen?
Als je geen testament maakt, ontvangt de echtgenoot of geregistreerde partner en daarna de kinderen bij wet je gehele nalatenschap. Als die er niet zijn, ouders, broers en zusters met plaatsvervulling (is broer/zus er niet meer dan komen kinderen in de plaats). Als die er ook niet zijn, grootouders en de kinderen daarvan. Als er geen familie is en geen testament waarin anderen tot erfgenaam zijn benoemd, dan vervalt je nalatenschap geheel aan de staat.

Ben je getrouwd en heb je kinderen? Dan gaan goederen naar de langstlevende en de kinderen krijgen een vordering. Maar daar kan best veel erfbelasting bij gemoeid zijn. Ook is het goed om de opeisbaarheid te doordenken, bijvoorbeeld bij opname in een verzorgingshuis of bij andere vermogenstoetsen. Heb je kinderen maar ben je ongehuwd samenwonend? Dan is het erg verstandig om een testament te maken. Heb je al een testament, maar is deze van vóór 2003? Dan is het door nieuwe wetgeving raadzaam die opnieuw te laten bekijken.

Mr. Kuiper, notariskantoor Oudewater

2. Wanneer moet ik gaan nadenken over het opstellen van een testament?

We zijn allemaal mensen van de dag, maar vooruitdenken loont hier echt. Te vaak krijg ik bezorgde kinderen aan de lijn waarvan ouders plotseling een medische indicatie hebben gekregen en zaken ineens snel geregeld moeten worden. Dan ontbreekt vaak de rust en aandacht om dingen goed te doordenken en ben je al te laat.

3. Wat valt er doorgaans onder mijn nalatenschap?

Bijna alles dat een waarde heeft valt onder de nalatenschap. Alle bezittingen, maar ook vorderingen en schulden, alle aandelen, woningen, inboedel, auto’s. Belangrijk om te beseffen is dat lopende schulden en vorderingen in de nalatenschapsoverdracht ook mee overgaan op de erfgenamen die zijn benoemd.

4. Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een levenstestament is een ‘wilsbeschikking bij leven’, waarbij mensen vaak een volmacht geven aan iemand anders om iets te kunnen regelen als het niet meer lukt (door geestelijke of lichamelijke oorzaken). Dat hoeft niet bij de notaris, maar gebeurt in de praktijk vaak wel en helpt bij het voorleggen aan bijvoorbeeld zorginstanties. Bij een levenstestament wordt ook al nagedacht over schenken: wat mag de gevolmachtigde schenken en aan wie of aan welk goed doel? Hoe zit het met medische zaken en wie mag dat regelen? En “wie beslist en volgens welke lijn” als het nooit meer goed komt en er sprake is van uitzichtloos lijden?

5. Hoe kan ik zorgen dat mijn wensen ook goed worden nageleefd?

Vraag een executeur (bijvoorbeeld een broer, zus of kind) om zaken te regelen na uw overlijden en vraag ook of hij dat bij leven al wil doen als gevolmachtigde.

“Via een testament wordt dus zuiver gehandeld volgens jouw wensen en kan de nalatenschap soms effectiever zijn. Mooi feit: Algemeen Nut Beogende Instellingen (goede doelen met ANBI-verklaring zoals World Vision) betalen geen erfbelasting. Daarom is het juist voor hen mooi als zij mogen meedoen in een nalatenschap.”

Mr. Kuiper

Heeft u zelf vragen die u zou willen voorleggen aan de notaris? Mr. Kuiper is vrijblijvend voor u beschikbaar in een online vragenuurtje op dinsdag 16 mei 2023 om 19:30 uur. U kunt zich hieronder bij hem aanmelden. Van harte welkom!

Online vragenuur met de notaris

Ik neem graag deel aan het vragenuurtje.