Weerbaarheid en voedselzekerheid in Angola

Dit project richt zich op Huíla, een agrarische provincie in het zuiden van Angola, waar de mensen inkomsten generen vanuit de landbouw en veeteelt. Voor deze economische activiteiten is regenval erg belangrijk. Normaal gesproken kent het klimaat in Huíla een periode van regen en een periode van droogte in het jaar. De laatste jaren echter zijn de periodes van droogte steeds frequenter en dit is van negatieve invloed op de opbrengsten uit de landbouw. Families hebben geen toegang tot financiële kredieten om te kunnen investeren in hun boerenbedrijf. Ook is er geen effectief beheer van landbouwgrond en waterbronnen. Deze factoren zorgen ervoor dat de bevolking kwetsbaar is voor armoede en ziektes en veel kinderen leiden aan ondervoeding. 
Ook zorgt de toegenomen druk op de bevolking voor meer conflicten over landbezit, migratie, en degradatie van het ecosysteem. Volgens gegevens van UNICEF uit 2018, waren bij 85% van de kinderen in Huíla meerdere basisbehoeftes niet vervuld. De regering van Angola heeft dan ook aangegeven dat het investeren in irrigatiesystemen en watervoorziening prioriteit is voor deze provincie. 

Wat we doen:

Het project wordt uitgevoerd in 3 gemeenschappen, (Humpata, Chicomba en Quilengues) in de Provincie Huíla, Angola. Er is gekozen voor een integrale aanpak van het complexe probleem. Ten eerste wordt er geïnvesteerd in het verbeteren of aanleggen van systemen voor de drinkwatervoorziening en landbouwirrigatie, door water op te vangen en te bewaren, en tegelijkertijd aan het implementeren van technieken om de grond en waterbronnen beter te beheren (rivieren, regenval, grondwater). Er wordt gewerkt aan het legaliseren van het eigendom van het gemeenschappelijke terrein om conflicten te voorkomen.

Ten tweede zal er worden gewerkt aan het verbeteren van de inkomsten van de families. Dit zal gedaan worden door de inkomstenbronnen te diversifiëren, en de opbrengsten vanuit de landbouw te vergroten. Vrouwen zullen de kans krijgen om coöperatieve  spaargroepen op te richten, waarbij het spaargeld wordt gebruikt om kredieten vrij te geven zodat families kunnen investeren in het verbeteren van de efficiëntie van de landbouw, en het spaargeld als vangnet te gebruiken om te gebruiken in periodes waarin inkomsten letterlijk opdrogen, door bijvoorbeeld excessieve droogte.

Ook zullen de families trainingen worden aangeboden over de voordelen van gezonde, gevarieerde voeding met een hoge voedingswaarde, exclusieve borstvoeding voor zuigelingen tot 6 maanden, en basisprincipes van goede hygiëne. 

Resultaat:

-    Verbeterde toegang tot drinkwater en watervoorziening voor irrigatie van landbouwgronden en drinkwater voor veeteelt
-    Bescherming van ecosystemen op de lange termijn, bestaande uit de waterbronnen (rivieren, grondwater) en goed beheer van  de natuur op landbouw en veeteelt gronden (voorkomen van erosie, overbegrazing), door het aanleren van technieken voor verantwoord beheer natuurlijke bronnen. 
-    Verbeterde kennis en toepassing van gezonde, gevarieerde en voeding met een hoge voedingswaarde om ondervoeding van kinderen te verminderen. Er zullen trainingen worden gegeven gericht op de hele bevolking in de dorpen, voor kinderen zullen er onder meer schooltuintjes worden aangelegd, en bij lokale Gezondheidseenheden in de dorpen zal er therapeutische voeding worden toegediend om acute ondervoeding te behandelen.
-    Gediversifieerde landbouw en veeteelt die aangepast is aan voedingsbehoefte van de lokale bevolking en aan de ecologische omstandigheden. In het kader hiervan worden spaargroepen door vrouwen opgericht, om te investeren in hun landbouwbedrijven en als bescherming tegen negatieve schommelingen in inkomsten. Deze groepen zullen ook kleinvee krijgen, vooral geiten omdat deze goed bij de lokale omstandigheden passen, goedkoop zijn om te houden en traditioneel ook door vrouwen worden gehouden. 

Door het uitvoeren van al deze verschillende activiteiten zal uiteindelijk de kwetsbaarheid van de bevolking ten opzichte van droogte en negatieve klimatologische schommelingen verminderen en zullen de families weerbaarder worden. 

Gedurende het hele project zal veel worden samengewerkt met de lokale overheden en overheidsinstellingen en zullen werknemers van deze instanties ook worden getraind , ook zal de bevolking van de drie dorpen actief worden betrokken bij het uitvoeren van het project, dit zorgt ervoor dat de resultaten duurzaam zullen zijn en de effecten ook na de afloop van het project nog door zullen werken.