Kerk

Wat betekent het dat World Vision een christelijke organisatie is? Vier dingen die je moet weten:

Tekst: Aimee Pearce

Bij World Vision is ons christelijk geloof bepalend voor wie we zijn als organisatie: we brengen Gods liefde actief zichtbaar en tastbaar tot uitdrukking onder de meest kwetsbare kinderen, ongeacht hun achtergrond en op de gevaarlijkste plekken.

Hoe uit zich dit in het dagelijks reilen en zeilen bij World Vision? Als het geloof ons motiveert om de armen te dienen, hoe beïnvloedt dat dan onze keuzes omtrent waar we werken en hoe we hulp geven aan kinderen en gemeenschappen?

Hieronder delen we vier punten die uitleg geven over wat het voor World Vision betekent om een christelijke organisatie te zijn.


1.    Ons geloof definieert onze organisatie, en dat geldt ook voor ons respect voor de vele geloofsovertuigingen van de gemeenschappen waarin we werken 
Ons geloof in Jezus is bepalend voor hoe wij onszelf zien. We volgen Zijn voorbeeld door Gods onvoorwaardelijke liefde en zorg in deze wereld te tonen. Overal waar wij werken, presenteren we onszelf als een christelijke organisatie. Of het nu een plek is waar christenen hun geloof vrij mogen uiten, of een plek waar zij in de gevangenis terecht kunnen komen als ze over hun geloof spreken. We praktiseren en tonen ons geloof op diverse manieren: door wie we zijn en hoe we in het leven staan, door onze daden en door de woorden die we in onze communicatie gebruiken. Daarbij gaan we altijd respectvol om met de overtuigingen van de mensen, kinderen en gemeenschappen waarmee we werken. 

We hopen dat kinderen en gezinnen iedere dag Gods liefde zien in de zorg die ze ontvangen van onze medewerkers en onze vrijwilligers. We geven steun aan de mensen die er het meest behoefte aan hebben, en proberen hen in staat te stellen hun levens te veranderen. Door samen te werken met mensen van verschillende culturen, geloofsovertuigingen en geslachten, dragen we eraan bij dat de gemeenschap een plek wordt waar kinderen zich kunnen ontplooien: een plek waar jongens en meisjes, mannen en vrouwen met waardigheid en respect hun levens kunnen leiden. 


2.    We werken met kinderen en hun gemeenschappen op basis van hun noden, niet op basis van hun geloof 
Ons werk is voornamelijk gericht op het inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en hun gemeenschappen, zowel op de korte als de lange termijn. We geven daarbij voorrang aan de meest kwetsbaren. Ongeacht de geloofsovertuiging van een bepaalde gemeenschap of van haar individuele leden, spelen we in op de behoeften die er zijn. We doen er alles aan om in samenwerking met al die verschillende mensen verandering ten goede te bereiken. We willen Jezus eren en geloven dat we dat doen wanneer we een ieder die hulp nodig heeft, hulp geven; daarin laten we het niet afhangen van iemands godsdienst, geslacht of andere zaken. 

Als World Vision dienen we armen in gemeenschappen van alle geloofsovertuigingen. We baseren onze prioriteiten voor hulpverlening op de behoeften die er zijn. Ons christelijke geloof motiveert ons, maar wat we te bieden hebben is bedoeld voor iedereen, niet alleen voor andere christenen.

3.    World Vision bestaat om kinderen en gemeenschappen in staat te stellen een eind te maken aan armoede, niet om hen te bekeren 
Wij geloven dat alle mensen recht hebben op een leven zonder armoede. Dat staat los van geloofsovertuigingen. Hoewel we gemotiveerd worden door onze christelijke waarden en ons christelijke geloof en duidelijk zijn over onze christelijke identiteit, erkennen we dat er in onze wereld veel mensen zijn die ons geloof niet delen. We respecteren de geloofsovertuigingen van de individuen en  van de gemeenschappen met wie we werken en gaan fijngevoelig om met elke situatie. Het is niet ons doel om iemand via ons werk tot het christendom te bekeren en wij sturen daar ook niet op aan. Ons doel is simpelweg om te zorgen voor mensen, zoals Jezus dat deed. 

We richten ons niet op het bekeren van mensen. Ook gebruiken we onze hulp niet als middel om mensen over te halen van godsdienst te veranderen. We verwachten niet dat een kind christelijke bijeenkomsten bijwoont of christelijk onderwijs volgt als voorwaarde om hulp van ons te krijgen. In plaats daarvan willen we dienend te werk gaan aan de zijde van armen en verdrukten, als een afspiegeling van Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. 

4.    We werken samen met andere organisaties die vanuit een geloofsovertuiging hun werk doen. Dan zijn we doeltreffender
Het geloof speelt een belangrijke rol in onze wereld. Meer dan 85 procent van de wereld is religieus en geloofsleiders genieten op veel plaatsen vertrouwen en invloed. Om die reden zijn organisaties met een religieuze grondslag belangrijke partners in ons werk. Ons streven is kinderen en gemeenschappen te helpen zich te ontworstelen aan armoede en we weten dat we deze missie niet alleen kunnen voltooien. Om de levens van kinderen, gezinnen en gemeenschappen te transformeren, werken we samen met een groot aantal partners, sponsors en anderen. Onder hen zijn mensen van allerlei geloofsovertuigingen en ook mensen die geen geloof aanhangen. 

Waar mogelijk en toepasselijk, werken we samen met plaatselijke kerken. Vaak helpen zij onze stafmedewerkers om de plaatselijke gemeenschap en haar behoeften te begrijpen en leveren ze medewerkers en vrijwilligers. Wij helpen plaatselijke kerken om het lokale leiderschap te versterken en voorzien hen van middelen en training om onze gezamenlijke missie uit te voeren onder de armen en verdrukten. Door deze aanpak kunnen deze lokale kerken de positieve veranderingen in de gemeenschap blijven ondersteunen, ook als wij niet meer aanwezig zijn. 

In de gemeenschappen die wij bedienen werken we ook met leiders van andere geloofsovertuigingen. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie samengewerkt met moslimleiders om belangrijke preventieboodschappen in hun geloofsgemeenschappen te delen. We rusten zulke geloofsleiders toe om een stem te zijn voor kinderen in de gemeenschappen waar wij werken. In een onderzoek in Senegal gaf 97% van de door ons getrainde geestelijk leiders te kennen dat zij in het afgelopen jaar in hun gemeenschap actief bezig waren geweest met kwesties inzake kinderbescherming: het prediken over of leiden van discussies over essentiële vraagstukken, zoals kinderhuwelijken, geboorteregistratie, scholing en gezondheid en hygiëne van kinderen. 

Wij zijn je dankbaar dat je met ons samenwerkt. Zo bied je kinderen en hun gemeenschappen de mogelijkheid om tot bloei te komen. Samen bouwen we aan een betere toekomst. 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.